Turistična taksa

Turistična taksa se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na TRR: SI56 0122 1845 0000 015, pri plačilu pa se sklicujte na številko: SI19 davčna št. vplačnika – 07129 – mmll (mesec in leto na katerega se nanaša plačilo).

Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,00 EUR (na osebo/nočitev). od 1. 1. 2019 dalje se poleg turistične takse obračunava še promocijska taksa v višini 25 % turistične takse.

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
• osebe od 7. do 18. leta starosti,
• osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Plačila turistične takse so oproščeni:
• otroci do sedmega leta starosti,
• osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
• osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
• otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
• učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
• osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
• osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
• pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
• osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
• tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Portal eTurizem, ki ga je s 1. 12. 2017 vzpostavil AJPES, vključuje Register nastanitvenih obratov in pripravo dnevnih oz. mesečnih poročil.

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morate nastanitvene obrate v katerih nudite gostom nastanitev vpisati v Register nastanitvenih obratov.

Dnevno in mesečno poročanje izvajalcev nastanitvene dejavnosti:

• dnevno poročaje podatkov o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,

• mesečno poročanje podatkov o številu prenočitev in plačani turistični taksi je namenjeno poročanju podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov). Poroča se za pretekli mesec. Sistem vodi evidenco gostov in statistiko ter spremlja obračune in plačila turistične takse.

Z vzpostavitvijo sistema eTurizem se podatki poročajo na enem mestu in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu in Občini (mesečne podatke prevzamemo sami iz sistemskega vmesnika in nam jih ni potrebno pošiljati).

Vsebina podatkov, ki se poroča je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Več lahko preberete spletni strani AJPES-a